2016-11-21

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2021 r. o otartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest jako wykorzystywanie informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (BIP) lub stronie internetowej Urzędu;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP PUW wymaga zachowania następujących warunków:
 1. Umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji przez wskazanie nazwy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji.
 2. Wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania.
 3. Poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
 • Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
 1. Nie została udostępniona na stronie BIP lub stronie internetowej Urzędu.
 2. Ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone.
 3. Są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w trybie wnioskowym określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PUW, na stronie internetowej Urzędu a także takie, które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się