2019-04-10

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 03 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Wojewoda Podlaski zawiadamia, o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2019 r. znak: AB-I.7820.2.2.2018.MB, o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, zawieszonego postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 30.11.2018 r. znak: AB-I.7820.2.2.2018.MB, jak i pełnym materiałem dowodowym w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27.03.2019 r. znak: WOOŚ.4222.3.2018.DK, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w sprawie prowadzonej z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Pana Giulio Parolari, o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk – granica państwa, wraz z obwodnicą Szypliszek oraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" (...)


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

Załączniki

  Obwieszczenie 429,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się