Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 marca 2021 r.
dot.przebudowy i rozbudowy układu torowego linii kolejowej nr
923 na odcinku od km 0,000 do km 0,681, na działce o nr 1022 ob.
0034 Orłowicze, gm. Sokółka, pow. sokólski
22.04.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r.
dot.budowy mostu MK-11 w km 24,821 linii kolejowej nr 52 szlak
Lewki – Nieznany Bór wraz z przebudową linii kolejowej nr 52
na odcinku od km 24,791 do km 24,851
22.04.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r.
dot. budowy mostu MK-11 w km 24,821 linii kolejowej nr 52 szlak
Lewki – Nieznany Bór wraz z przebudową linii kolejowej nr 52
na odcinku od km 24,791 do km 24,851
22.04.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r.
dot. przebudowy przepustu w części, w km 162,228 linii
kolejowej nr 57, na działce o nr 143 ob. 0010 Kowale, gm.
Kuźnica, pow. sokólski
22.04.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r.
dot. przebudowy przepustu w części, w km 161,759 linii
kolejowej nr 57, na działce o nr 143 ob. 0010 Kowale, gm.
Kuźnica, pow. sokólski
22.04.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r.
dot. przebudowy przepustu w części, w km 162,023 linii
kolejowej nr 57, na działce o nr 143 ob. 0010 Kowale, gm.
Kuźnica, pow. sokólski
22.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się