2016-07-20

Numery rachunków bankowych

 
Numer rachunku bankowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
94 1010 1049 0000 3922 3100 0000
 
Na ww. nr konta należy uiszczać wpłaty z tytułu:
 • kar budowlanych,
 • opłat legalizacyjnych,
 • kar pieniężnych dotyczących Domów Pomocy Społecznej,
 • opłat paszportowych,
 • wydania karty pobytu,
 • wpłaty za wpis do rejestru działalności medycznej,
 • wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemca,
 • opłaty za zaświadczenie o rejestracji obywatela UE,
 • opłaty za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego,
 • opłaty za egzamin na instruktora nauki jazdy,
 • opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców,
 • kary pieniężnej od podmiotów leczniczych.
   
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za czynności realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim  należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta BANK PEKAO S. A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się