Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 175/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 175/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Wojewody
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2020-2022.
09.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 174/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 174/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia
2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania
wniosków złożonych na realizację zadań w województwie
podlaskim w 2020 roku w ramach „Programu ...
04.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 173/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 173/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze
bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu
Państwa.
04.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 172/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 172/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze
bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu
Państwa.
04.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 171/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 171/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada
2019 r. w sprawie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
03.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 170/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 170/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert z
województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi ...
27.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 169/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 169/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości stawki procentowej
oraz określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów ...
27.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 168/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 168/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
oznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu
Państwa.
26.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 167/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 167/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
21.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 166/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada 2019 r.
Zarządzenie Nr 166/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 listopada
2019 r. w sprawie komisji przetargowej i określenia organizacji,
trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
20.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się