2016-07-19

Struktura organizacyjna i zadania Wydziału

Wykaz komórek organizacyjnych Wydziału:

 • Zespół Radców Prawnych
 • Oddział Nadzoru Komunalnego
 • Oddział Kontroli, w tym zamiejscowe stanowisko pracy w Łomży 
 • Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
 • Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych


Do zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie obsługi prawnej Wojewody:

 • wykonywanie obsługi prawnej Wojewody i Dyrektora Generalnego, w tym opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów:
  - aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego,
  - aktów prawnych wydawanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej,
  - aktów prawnych organów administracji niezespolonej o charakterze przepisów prawa miejscowego oraz projektów innych aktów o ważnym znaczeniu dla realizacji polityki rządu,
  - umów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych przez wydziały postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  - umów i porozumień zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego,
 • obsługa zadań Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów rozporządzeń, rozporządzeń porządkowych, zarządzeń, obwieszczeń i decyzji Wojewody, a także zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz ich aktualizacja,
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących:
  - rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  - zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
  - umarzania wierzytelności oraz zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
 • wydawanie innych opinii prawnych na potrzeby Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego i wydziałów,
 • udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewody i wydziałów,
 • wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przekazywania Prokuratorii spraw, w których reprezentacja Skarbu Państwa należy do Prokuratorii oraz występowanie z wnioskami o wydanie przez Prokuratorię opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem ostatecznych decyzji administracyjnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;


2. W zakresie wykonywania nadzoru komunalnego:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego, w przypadkach określonych ustawami: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami organów związków międzygminnych, związków powiatów, Podlaskiej Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, izb gospodarczych oraz związków spółek wodnych,
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odpowiedzi na skargi w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o rozwiązanie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ustanawianiem zarządów komisarycznych,
 • współdziałanie z Delegaturami Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zapewnienia warunków zgodnej z prawem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem w województwie wyborów i referendów,
 • dokonywanie formalno-prawnej oceny inicjatyw w sprawie tworzenia związków międzygminnych i związków powiatów oraz nadawanie biegu wnioskom w sprawie rejestracji tych związków,
 • opracowywanie okresowych ocen, analiz i informacji dotyczących nadzoru komunalnego,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach;


3. W zakresie działalności kontrolnej:

 • wykonywanie kontroli skarg i wniosków w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wykonywanie, w zakresie kompetencji wydziału, zadań związanych z zarządzaniem i wykonywaniem kontroli prowadzonych przez Wojewodę w jednostkach rządowej administracji zespolonej oraz jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej, a także - w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w jednostkach niezespolonej administracji rządowej,
 • kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z zawartych porozumień oraz ustaw:
  - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  - o podatku rolnym,
  - o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  - o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  - o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  - o swobodzie działalności gospodarczej,
  - o fundacjach,
  - o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych, w tym doraźnych i sprawdzających, w państwowych jednostkach budżetowych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz w Państwowej Straży Rybackiej,
 • kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej i rodziny,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, dotyczących wydatkowania środków przekazanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez nadzorowane stowarzyszenia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;


4. W zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji:

 • sprawowanie nadzoru nad Centralnym Rejestrem Skarg, Wniosków i Petycji wpływających do Urzędu oraz przekazywanie wpływających skarg, wniosków i petycji do rozpatrzenia wydziałowi właściwemu ze względu na przedmiot sprawy,
 • rozpatrywanie skarg:
  - należących do właściwości wydziału,
  - na dyrektorów wydziałów,
  - zleconych przez Wojewodę, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego,
 • opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg, wniosków i petycji obywateli,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg, wniosków i petycji zgłaszanych do Wojewody,
 • organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających się do Wojewody i Wicewojewodów,
 • prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewodę i Wicewojewodów;


5. W zakresie redakcji Dziennika Urzędowego:

 • rejestrowanie wniosków o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym aktów normatywnych lub innych aktów prawnych,
 • kwalifikowanie aktów prawnych do publikacji poprzez zamieszczanie wiz opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • formatowanie tekstu kolejnych pozycji Dziennika Urzędowego,
 • przeprowadzanie korekty projektów Dziennika Urzędowego,
 • ogłaszanie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym,
 • publikacja Dziennika Urzędowego na stronie edziennik.bialystok.uw.gov.pl;


6. W zakresie realizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

 • kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 • występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego;


7. W zakresie reprezentowania Skarbu Państwa - prowadzenie spraw w zakresie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych.
 

8. Koordynacja planowania działalności kontrolnej Urzędu w zakresie należącym do kompetencji Wojewody i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 

9. Prowadzenie centralnego rejestru wystąpień pokontrolnych i ewidencji informacji o wynikach kontroli, przekazywanych Wojewodzie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli oraz przekazywanie właściwym wydziałom i innym jednostkom wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli.
 

10. Współdziałanie w procesie tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania ich granic, nazw i siedziby władz, a także ustalania urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 

11. Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałka województwa podlaskiego oraz przewodniczących rad gmin, rad powiatów i przewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego.
 

12. Przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych, z wyłączeniem oświadczeń lustracyjnych pracowników Urzędu złożonych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w Urzędzie oraz kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.


13. Koordynacja współpracy wydziałów z poszczególnymi służbami, inspekcjami i strażami rządowej administracji zespolonej. W ramach koordynacji do zadań Wydziału należy:

 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz zmian w tych regulaminach i przedkładanie Wojewodzie w celu podjęcia czynności przewidzianej przepisami prawa;
 • analiza przekazywanych wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli, kierowanych do jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz odpowiedzi na te wystąpienia;
 • sporządzanie rocznej analizy z działalności kontrolnej tych służb w terminie określonym przez dyrektora Wydziału;
 • sporządzanie rocznej analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w terminie określonym przez dyrektora Wydziału;
 • przekazywanie materiałów nadesłanych przez jednostki rządowej administracji zespolonej właściwym merytorycznie wydziałom.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się