Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IX/56/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr IX/56/19 Rady Gminy Janów z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
06.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IX/62/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr IX/62/19 Rady Gminy
Janów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata
2019-2021.
04.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr 61/XII/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr 61/XII/2019 Rady Miasta
Zambrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów
dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ...
29.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcia nadzorcze do uchwały Nr XV/243/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr XV/243/19 Rady Miasta
Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 –
Piasta I i nr 13 – Skorupy.
25.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w
Czyżewie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Programu
współpracy Gminy Czyżew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami ...
21.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w
Czyżewie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych.
21.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr X/67/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 1 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność par. 14 ust. 2 uchwały Nr X/67/19 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 1 października 2019
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka.
08.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr 75/1207/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 października 2019 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr 75/1207/2019 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 15 października 2019 r. w
sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Suwałkach.
08.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr VI/56/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r.
Stwierdzam nieważność § 6 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów „
i 3” oraz § 6 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/56/19 Rady
Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli...
05.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały IX/75/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r.
Stwierdzam nieważność § 4 uchwały IX/75/2019 Rady Gminy
Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Michała
Sopoćki w Turośni Kościelnej...
04.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się