2021-11-10

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

        Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem, który został przyjęty uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Celem Programu  jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.


W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:
•    Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
•    Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych
•    Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
•    Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa


        Koordynatorem na szczeblu wojewódzkim procesu wdrażania Priorytetu 3 NPRCz 2.0 jest wojewoda – w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych.
Na mocy Porozumienia z dnia 15 września 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3508), ww. Program realizuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

       Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego prowadzony jest w terminach:
•    do 31 października roku poprzedzającego  rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają wnioski do organów prowadzących;
•    do 20 listopada roku poprzedzającego  rok udzielenia wsparcia finansowego organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne występują z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego.

Organy prowadzące składają wnioski (skierowane do Wojewody Podlaskiego) do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.


Informacje dotyczące naboru wniosków na 2022 rok dostępne są na stronie:lhttps://kuratorium.bialystok.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/programy-rzadowe/informacja-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-na-rok-2022-w-ramach-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025.html

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się