2016-07-27

Komisje i zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego

1. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439650


2. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439662
 

3. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 96/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady (…)
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach


4. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
porozumienie z dnia 7 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


5. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439311


6. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Kontroli Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
+48 857439428


7. Wojewódzki Zespół do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 33/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439650


8. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 171/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


10. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


11. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 20/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


12. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


13. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
+48 857439401

 

14. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych
+48 857439508

 

15. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

 

16. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

 

17. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 62/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

18. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

19. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

20. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

21. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
zarządzenie Nr 4/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie
wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

22. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

23. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


24. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  127/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


25. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

26. Zespół do oceny ofert z województwa podlaskiego składanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 36/2017 Wojewody Podlaskiego z 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu (...)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404


27. Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 45/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


28. Zespół psychologów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 110/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Psychologów (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439447


29. Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

- Podstawa prawna działania:
art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
+48 857439480
+48 857439475


30. Wojewódzka Rada Kombatancka

- Podstawa prawna działania:
art. 74 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
+48 857439480
+48 857439475

31. Zespół ds. realizacji Projektu pn.: "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 1/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn."Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492

32. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 41/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492

33. Międzysektorowy Zespół ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 106/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Międzysektorowego zespołu ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

34. Zespół do realizacji projektu "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej "

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 185/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu: "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492
 

35. Zespół roboczy do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 77/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
+48 857439250

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się