2016-07-27

Komisje i zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego

1. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

 • Podstawa prawna działania: 
  Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439664

 

2. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 96/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach
  Wydział Polityki Społecznej - Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 85 7439663

 

3. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

 • Podstawa prawna działania:
  - porozumienie z dnia 7 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  - zarządzenie Nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848


4. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

 • Podstawa prawna działania:
  Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:   
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Zdrowia Publicznego
  +48 857439311


5. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 45/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Kontroli Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
  +48 857439428


6. Wojewódzki Zespół do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 30/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział do Spraw Rodziny
  +48 857439670


7. Podlaska Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

 • Podstawa prawna działania:
  art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Polityki Społecznej
  +48 857439410


8. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 171/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
  Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  +48 857439297


9. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:  
  Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
  Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  +48 857439297


10. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 64/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział  Rolnictwa i Środowiska
  +48 857439547


11. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 107/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział  Rolnictwa i Środowiska
  +48 857439377


12. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii dla czynów popełnionych na terenie województwa podlaskiego

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 109/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  +48 857439401

 

13. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie nr 172/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2020 r w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych
  +48 857439508

 

14. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

 • Podstawa prawna działania:
  - statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej;
  - regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
  +48 857439404

 

15. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

 • Podstawa prawna działania: 
  - statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
  - regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
  +48 857439404

 

16. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 62/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471

 

17. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471

 

18. Zespół  Doradczy  do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 88/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471

 

19. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • - Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471

 

20. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 28/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
  +48 857439338

 

21. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
  +48 857439338

 

22. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 •  Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
   
 •   Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Finansów i Budżetu
  Oddział Planowania Budżetu
  +48 85 7439340


23. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr  127/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Organizacyjny
  +48 857439389


24. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu (…).
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
  Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
  +48 857439402


 

25. Zespół do oceny ofert z województwa podlaskiego składanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie nr 21/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
  +48 857439404


26. Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podlaskim

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 45/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Zdrowia Publicznego
  +48 857439446


27. Zespół psychologów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 110/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Psychologów (…)
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  +48 857439447


28. Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

 • Podstawa prawna działania:
  art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439480


29. Wojewódzka Rada Kombatancka

 • Podstawa prawna działania:
  art. 74 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439480

 

30. Zespół do realizacji projektu "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej "

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 185/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu (...) z późn.zm.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt: 
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
  +48 857439492

 

31. Zespół koordynujący do spraw laboratoriów COVID w województwie podlaskim

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 143/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do spraw laboratoriów COVID w województwie podlaskim
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
  +48 857439328
   

32. Zespół ds. zarządzania Projektem „Termomodernizacja budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonych w Zaściankach i w Łomży”

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 84/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
  Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
  +48 857439492
   

33. Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 26/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  +48 857439297
   

34. Zespół do spraw koordynowania działań związanych ze zwalczaniem epidemii na terenie województwa podlaskiego.

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 159/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania działań związanych ze zwalczaniem epidemii na terenie województwa podlaskiego.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  +48 857439297

  Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
  +48 857439242
   

35. Zespół roboczy do spraw wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/ kontakt:
  Delegatura Urzędu w Suwałkach
  +48 857439688
   

36. Zespół doradczy do opiniowania wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 198/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Zespołu doradczego do opiniowania wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/ kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471
   

37. Komisja do spraw oceny wniosków zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 50/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 01 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w  Białymstoku.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/ kontakt:
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  +48 857439471
   

38. Komisja do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

 • Podstawa prawna działania:
  Zarządzenie Nr 52/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
   
 • Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/ kontakt:
  Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  +48 857439415
  +48 857439224

   

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..