2018-04-05

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z "Programem finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2017 i 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Konkursowa dnia 4 kwietnia 2018 r. dokonała oceny projektów złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarach pomocy społecznej w 2018 roku. W terminie do Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez 3 podmioty uprawnione. Wymogi formalne i merytoryczne spełniły 2 oferty.

Wojewoda Podlaski zaakceptował przedstawioną przez Komisję Konkursową 4 kwietnia br. propozycję podziału dotacji celowej o dofinansowaniu 2 projektów.

Lista rankingowa wybranych projektów oraz wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych dostępne są w formie załączników do ogłoszenia.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (5 kwietnia 2018 r.) wg wzoru zamieszczonego poniżej.

 

Załączniki

  Lista rankingowa 75,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się