2020-01-22

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – Edycja 2020

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłoszony został konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności".

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:

  • MODUŁ I: Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi;
  • MODUŁ II: Samopomoc;
  • MODUŁ III: Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia;
  • MODUŁ IV: Integracja i innowacyjność.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2008 r., poz. 2057), z dopiskiem na kopercie "Od zależności ku samodzielności" należy

  • przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, lub
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3, pok. 6

w terminie do dnia 11 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty konkursowej zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020   

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się z Panią Anetą Kowalską, pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tel. +48 226611298.

Pełna treść Programu, ogłoszenie o konkursie, oświadczenie składane przez oferenta oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępne są w formie załączników do tej informacji.

 

Załączniki

  Program 329,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie 372,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie 19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty 269,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się