2016-10-31

Wydawanie dzienników praktyk zawodowych

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna


Komórka realizująca usługę:

Oddział Katastru i NieruchomościNumer telefonu:

+48 857439597
+48 857439258Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o wydanie dziennika praktyk zawodowych.


Kogo dotyczy?

Dotyczy osób fizycznych, które :

 • Posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne dla zakresów o których mowa w art. 43 pkt. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Posiadają wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych, których program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych, dla zakresu o którym mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Posiadają wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, których program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących:
  -  redakcji map dla zakresu  o którym mowa w art. 43 pkt. 6 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ;
  - fotogrametrii i teledetekcji dla zakresu  o którym mowa w art. 43 pkt. 7 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Posiadają średnie wykształcenie geodezyjne:
  Dla wszystkich zakresów.


Co przygotować?

 • Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej – dla każdego zakresu uprawnień oddzielnie.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej dla określonego we wniosku zakresu uprawnień zawodowych.
 • Dokument potwierdzający wykształcenie wnioskodawcy (ewentualnie dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych).
 • W przypadku posiadania wykształcenia pokrewnego należy załączyć dokument zawierający stanowisko Głównego Geodety Kraju uznający wykształcenie pokrewne.
 • W przypadku posiadania wykształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polski należy załączyć dokument  zawierający informację o uznaniu Dyplomu w Polsce.
 • Dowód tożsamości do okazania.
 • W przypadku osoby działającej w imieniu interesanta stosowne upoważnienie.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej – załącznik do karty.


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek należy wypełnić czytelnie i kompletnie.Ile muszę zapłacić?

Za każdy wydawany dziennik praktyki zawodowej zainteresowany ponosi opłatę 45 zł.

 • Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść na rachunek bankowy  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowej, Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001


Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym terminie – pamiętając o tym, że rozpoczęcie prac geodezyjnych i kartograficznych wykazanych w ramach praktyki zawodowej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej.Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można wysłać  pocztą na adres :

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

lub

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter):
  - poniedziałek w godz. 8.00-16.00
  - od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dodatkowe informacje uzyskasz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej:
pokój nr 22
tel. +48 857439597
tel. +48 857439258
e-mail: jpelkowski@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Sprawdzamy czy wniosek został prawidłowo wypełniony. Następnie zawiadamiamy o możliwości odbioru dzienników. W innym przypadku powiadomimy Cię o konieczności uzupełnienia dokumentacji.


Jaki jest czas realizacji?

W  urzędzie sprawę załatwiamy niezwłocznie po wpłynięciu kompletnego wniosku.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

 • szczegółowe informacje i wyjaśnienia: Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel: 22 56 31 310, e-mail: gugik@gugik.gov.pl
 • w celu uzyskania informacji o uznaniu dyplomu w Polsce należy zgłosić się do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii


Załączniki do karty:

Wniosek o wydanie dziennika


Kartę opracował:

Andrzej Rutkowski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Załączniki

  Wniosek o wydanie dziennika 163,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się