2016-09-27

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Finansów i Budżetu


Komórka realizująca usługę:

Oddział Realizacji Budżetu


Numer telefonu:

+48 857439496


Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję wstrzymującą egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Kogo dotyczy?  

Podmiotów wobec których toczy się postępowanie administracyjne. 


Co przygotować?   

 • formularz wniosku  o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oryginał lub kopię tytułu wykonawczego,
 • oryginały lub kopie postanowień o wszczęciu egzekucji oraz innych dokumentów, potwierdzających fakty wskazane w uzasadnieniu wniosku.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij  formularz wniosku o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym – załącznik nr 1 do karty


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, komputerowo lub odręcznie. W uzasadnieniu wniosku należy określić stan faktyczny sprawy, sytuację  ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, działania podjęte w celu porozumienia się z wierzycielami lub inne zmierzające do odzyskania płynności finansowej oraz podać w jaki sposób wstrzymanie egzekucji administracyjnej wspomoże działania naprawcze. Pamiętaj o podpisaniu wniosku.


Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł. Należy ją wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Finansów Miasta
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Nie musisz wnosić opłaty skarbowej, jeśli sprawa dotyczy budynku mieszkalnego.
W pozostałych sprawach z opłaty skarbowej zwolnione są także:

 •  jednostki budżetowe,
 •  jednostki samorządu terytorialnego,
 •  organizacje pożytku publicznego w sprawach związanych z ich nieodpłatną działalnością,
 •  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
   

Kiedy złożyć dokumenty? 

Dokumenty złóż, jeśli masz problemy z prowadzoną egzekucją  administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym np. komornik zajął rachunek bankowy.  


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok 
 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – parter, pokój nr 6.
 • Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – tel. +48 857439496.  


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy, czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, dołączyłeś wymagane dokumenty. Wydamy decyzję.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie, jeśli wszystkie dokumenty będą dołączone do wniosku.


Jak się odwołać?

Od decyzji możesz odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe:

Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.
Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Podstawa prawna:

 • art. 27 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie,
 • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Złączniki do karty :

Załącznik nr 1 – formularz wniosku o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków
o charakterze pieniężnym.


Kartę opracował:   


Elżbieta Gołaszewska – główny księgowy budżetu wojewody


Kartę zatwierdził:

Marta Alicja Dąbrowska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu.


Karta obowiązuje od:


01 stycznia 2017 r
 

Załączniki

  Wniosek 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się