2016-09-27

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Finansów i Budżetu


Komórka realizująca usługę:

Oddział Realizacji Budżetu


Numer telefonu:

+48 857439496


Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję wstrzymującą egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Kogo dotyczy?  

Podmiotów wobec których toczy się postępowanie administracyjne. 


Co przygotować?   

 • formularz wniosku  o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oryginał lub kopię tytułu wykonawczego,
 • oryginały lub kopie postanowień o wszczęciu egzekucji oraz innych dokumentów, potwierdzających fakty wskazane w uzasadnieniu wniosku.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij  formularz wniosku o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym – załącznik nr 1 do karty


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, komputerowo lub odręcznie. W uzasadnieniu wniosku należy określić stan faktyczny sprawy, sytuację  ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, działania podjęte w celu porozumienia się z wierzycielami lub inne zmierzające do odzyskania płynności finansowej oraz podać w jaki sposób wstrzymanie egzekucji administracyjnej wspomoże działania naprawcze. Pamiętaj o podpisaniu wniosku.


Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł. Należy ją wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Finansów Miasta
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Nie musisz wnosić opłaty skarbowej, jeśli sprawa dotyczy budynku mieszkalnego.
W pozostałych sprawach z opłaty skarbowej zwolnione są także:

 •  jednostki budżetowe,
 •  jednostki samorządu terytorialnego,
 •  organizacje pożytku publicznego w sprawach związanych z ich nieodpłatną działalnością,
 •  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
   

Kiedy złożyć dokumenty? 

Dokumenty złóż, jeśli masz problemy z prowadzoną egzekucją  administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym np. komornik zajął rachunek bankowy.  


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok 
 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – parter, pokój nr 6.
 • Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – tel. +48 857439496.  


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy, czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, dołączyłeś wymagane dokumenty. Wydamy decyzję.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie, jeśli wszystkie dokumenty będą dołączone do wniosku.


Jak się odwołać?

Od decyzji możesz odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe:

Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.
Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Podstawa prawna:

 • art. 27 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie,
 • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Złączniki do karty :

Załącznik nr 1 – formularz wniosku o wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków
o charakterze pieniężnym.


Kartę opracował:   


Elżbieta Gołaszewska – główny księgowy budżetu wojewody


Kartę zatwierdził:

Marta Alicja Dąbrowska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu.


Karta obowiązuje od:


01 stycznia 2017 r
 

Załączniki

  Załącznik nr 1 Wniosek 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz