2018-11-21

Wnioski o ulgi w spłacie opłaty legalizacyjnej i kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUWydział/ Biuro:


Wydział Finansów i BudżetuKomórka realizująca usługę:Oddział KsięgowościNumer telefonu:+ 48 857439413Co chcę załatwić:Uzyskać ulgę w spłacie opłaty legalizacyjnej lub kary.


Kogo dotyczy:


Podmiotów wobec których ustalono opłatę legalizacyjną lub wymierzono karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.Co przygotować ?


•    sporządzić wniosek o zastosowanie wybranej ulgi, wraz z uzasadnieniem,
•    uzupełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (…),
•    dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Jakie dokumenty muszę wypełnić ?Wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (…),Jak wypełnić dokumenty ?


Wniosek powinien być sporządzony czytelnie komputerowo lub ręcznie. W uzasadnieniu należy wykazać stan faktyczny, sytuację materialną finansową i rodzinną wnioskodawcy (ważny interes podatnika lub interes publiczny). Niezbędne jest podpisanie wniosku. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające powołany w uzasadnieniu wniosku stan faktyczny.
Ile muszę zapłacić ?Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł. Należy ją uregulować na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku -Departament Finansów Miasta

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Nie należy wnosić opłaty skarbowej, gdy sprawa dotyczy budynku mieszkalnego.

W pozostałych sprawach z opłaty skarbowej zwolnione są także:

- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego w sprawach związanych z ich nieodpłatną działalnością,
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Kiedy złożyć dokumenty ?
Po ustaleniu opłaty legalizacyjnej lub po wymierzeniu kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.
 Gdzie załatwić sprawę:- dokumenty można wysłać pocztą na adres :

Wojewoda Podlaski
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

- można też złożyć dokumenty w kancelarii ogólnej – parter, pokój nr 6,

- w przypadku problemów ze złożeniem wniosku i zebraniem odpowiedniej dokumentacji można zadzwonić do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
tel. + 48 857439413.Co zrobi urząd ?1) sprawdzi czy wniosek został złożony prawidłowo oraz czy dołączono wszystkie wymagane dokumenty;
2) przeprowadzi postępowanie wyjaśniające;
3) wyda decyzję.

 Jaki jest czas realizacji ?
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 135 kpa).
Jak się odwołać ?Od decyzji można się odwołać za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Ministra Finansów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Informacje dodatkowe:Zgodnie z art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy (Wojewoda), na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.Podstawa prawna:

- art. 67 a § 1 i 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Załączniki do karty:


Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.Kartę opracował:


Aneta Małgorzata GrześKartę zatwierdził:


Marta Alicja DąbrowskaKarta obowiązuje od:


25 maja 2018 r.
 

Załączniki

  Klauzula informacyjna 27 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się