2021-12-07

Deklaracja dostępności Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Deklaracja dostępności stron  https://puw.bip.gov.pl/

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona https://puw.bip.gov.pl/.

    Data publikacji strony internetowej: 2016.09.30
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.01.02

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Treści niedostępne:
 • udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre zdjęcia i grafiki mogą posiadać nieprawidłowe alternatywne opisy;
 • niektóre linki mogą być wyróżnione wyłącznie kolorem;
 • Większość plików (dokumentów) udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Wyłączenia
 • powodem niezgodności jest fakt, że część treści w serwisie www.gov.pl/web/uw-podlaski została opublikowana przed 23 września 2019 roku;
 • udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • dla których nie można zmienić struktury;
 • dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-02
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Józefa Milewska.
    E-mail: jmilewska@bialystok.uw.gov.pl
    Telefon: +48 857439688

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez Wojewodę Podlaskiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.


Do budynku od strony ulicy Mickiewicza 3 prowadzą dwa wejścia. Główne wejście „A” znajduje się w łączniku obok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Dojście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie w godzinach pracy urzędu.

Obok holu wejściowego znajduje się Punkt Obsługi Klienta (POK). Można w nim uzyskać wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw w urzędzie oraz złożyć korespondencję. Pracownicy POK w zakresie podstawowym posługują się językiem migowym. Punkt wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Cudzoziemcy obsługiwani są na parterze. W sali są monitory z informacjami opisowymi i głosowymi.  W sali jest pętla indukcyjna. Osoby ze szczególnymi  potrzebami  obsługiwani są w sali naprzeciw Punktu Obsługi Klienta.

W budynku jest winda z informacjami opisowymi i głosowymi. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu  z pracownikami  za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
   

Budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 9 w Białymstoku


W budynku są Wydziały Polityki Społecznej oraz Rolnictwa i Środowiska. Budynek ma 3 kondygnacje. Nie posiada windy.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W pokoju nr 11 jest pętla indukcyjna.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. Mickiewicza 3.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl


Budynek, ul. Generała Bema 4 w Białymstoku


W części budynku mieści się Oddział Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Budynek ma dwie kondygnacje. Nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W budynku są monitory z informacjami opisowymi i głosowymi.  Dostępna jest pętla indukcyjna.

Przed budynkiem przy ulicy są wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl


 

Budynek, ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku


W części budynku mieści się Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej.Budynek ma dwie kondygnacje. Nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.

Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl


 

Budynek, ul. Pułaskiego 73 w Suwałkach


Część budynku zajmowana jest przez Delegaturę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na parterze znajdują się:

 1. Zamiejscowe stanowiska pracy Oddziału Paszportów (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)
 2. Oddział do spraw obsługi Funduszu Solidarnościowego (Wydział Polityki Społecznej)
   

Wejście do budynku odbywa się po schodach lub pochylni.

Pomieszczenia Delegatury są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W Oddziale Paszportów jest pętla indukcyjna.
Na parkingu nie oznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl


 

Budynek, ul. Nowa 2 w Łomży


W części budynku znajdują się stanowiska pracy Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Oddziału Paszportów (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)
 2. Oddział Kontroli  (Wydział Nadzoru i Kontroli)
 3. Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (Wydział Architektury i Budownictwa)
   

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pomieszczenia Delegatury znajdują się na parterze. Wejście od strony ul. Nowej 2 odbywa się po schodach. Przy wejściu od ulicy Zawadzkiej 1 dostępna jest winda i wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.

Oddział Paszportów jest wyposażony w pętlę indukcyjną. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl


 

Budynek, ul. Spokojna 9B w Łomży


W budynku mieści się Archiwum Zakładowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed schodami przy wejściu do budynku jest zamontowany dzwonek wzywający pracowników Archiwum. Budynek nie posiada innych udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Deklaracja została sporządzona na podstawie oceny własnej.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..