2016-10-07

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.
 

1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

http://esp.bialystok.uw.gov.pl/

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

2. Adresy skrytek ePUAP, za pomocą których można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do urzędu:

/4868hwsklk/skrytka
/4868hwsklk/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). Korespondencja przesłana na inne adresy skrytek niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie. Inne adresy skrytek ePUAP traktowane są przez PUW jako adresy testowe.

3. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):


Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych :

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
   
 • Akceptowalne formaty załączników:

      .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
      .xls, .xlsx dla MS Excel,
      .txt dokument tekstowy,
      .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
      .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
      .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
      .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
      .ppt dla MS PowerPoint,
      .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
      .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
      .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
 • Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
   
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   

4. Dostarczenie dokumentów elektronicznych osobiście

 • dyskietka 1,44 MB;
 • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
 • płyta CD/DVD.


Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub - jeżeli adresat ma takie możliwości techniczne - zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument. Dopuszczalne jest też potwierdzenia doręczenia dokumentu do Urzędu w postaci papierowej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się