2020-03-16

Zmiany w funkcjonowaniu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OBSŁUGI KLIENTÓW
W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU


Szanowni Państwo,

dążąc do ograniczenia ryzyka epidemiologicznego, kierując się dobrem Państwa oraz pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, do odwołania Podlaski Urząd Wojewódzki utrzymuje organizację obsługi Klientów dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych.

  1. Klienci  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.
  2. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie wizyt osobistych.


Do Państwa dyspozycji  pozostają numery telefonów i adresy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

PASZPORTY:
Białystok tel. 85 74 26 591  ul. Bema 4   15-369 Białystok,
Suwałki   tel. 87 56 64 118  ul. Sejneńska 13   16-400 Suwałki,
Łomża    tel. 86 21 63 704  ul. Nowa 2   18-400 Łomża,

CUDZOZIEMCY
w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych
do prowadzonych postępowań administracyjnych
- tel. 85 74 39 205, ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.

KARTA POLAKA

  • w zakresie złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, zmianę danych, wydanie duplikatu oraz odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka  i  blankietu Karty Polaka - tel. 85 74 39 407, ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok,
  • rejestracja zgłoszeń w zakresie  przyznania  Karty Polaka poprzez adreskp@uslugi.e-podlaskie.eu uruchomienie rejestracji:  26.04.2021 r. o godz. 8:00,  zakończenie rejestracji:  30.04.2021 r. o godz. 22:00.
  • w zakresie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka - tel.  85 74 39 290,  ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok,

ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POBYTU
obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205, ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok.

ZAPROSZENIA
złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205, ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok.

REJESTRACJA POBYTU
w zakresie złożenia wniosku oraz odbioru dokumentów pobytowych obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, umówienie wizyty pod adresem
: brexit@bialystok.uw.gov.pl

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, tel. 85 74 39 249, ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok.

W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pozostawić w urnie umiejscowionej przy wejściu do Urzędu, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo wnioski można przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Podania, oświadczenia, formularze, należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego,
 lub pozostawić w urnie umiejscowionej przy wejściu do Urzędu (przy ul. Mickiewicza 3) ewentualnie
w skrzynce umiejscowionej na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 9 - infolinia czynna w godzinach 10.00 - 14.00 - tel. 85 74 39 370, koordynacja@bialystok.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - tel. 85 74 39 311,
ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok.

Zgłaszanie kadr medycznych do placówek zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19
 - tel. 85 74 39 261
, ul. Mickiewicza 9  15-213 Białystok.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - utrzymuje się (do odwołania) wyłączenie osobistego udziału osób zainteresowanych w posiedzeniach orzekających - tel. 85 74 39 275, ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok.

Wydział Architektury i Budownictwa - tel. 85 74 39 594, ul. Mickiewicza 3  15-213 Białystok.

Wydział Nieruchomości i Geodezji - tel. 85 74 39 401.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - tel. 85 74 39 401.

Wydział Nadzoru i Kontroli (w zakresie przyjmowania skarg i wniosków) - tel. 85 74 39 288.W pozostałych sprawach kontakt z Urzędem odbywa się za pośrednictwem  Punktu  Obsługi  Klienta: adres: ul. Mickiewicza 3   15-213 Białystok
tel. 85 74 39 315,   85 74 39 493,   85 87 42 402, fax 85 74 39 231,
 bok@bialystok.uw.gov.pl,
adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka


Zachęcam do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl.  jak również do korzystania przy załatwianiu spraw przy użyciu  profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

W przypadku konieczności wizyty w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wejście do Urzędu
dla Klientów czynne jest od ul. Mickiewicza 3 (łącznik). Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

W trakcie wizyty w Urzędzie, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego:  

  • zakrywaniu ust i nosa przy pomocy  maseczki,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Jarosław Średnicki

Dyrektor Generalny

Białystok, 23 kwietnia  2021 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się