2020-03-16

Zmiany w funkcjonowaniu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

OGŁOSZENIE
DLA KLIENTÓW PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W BIAŁYMSTOKU  

Szanowni Klienci z dniem 25 maja 2020 r.  przywracamy  obsługę  interesantów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.


Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia:

1.    W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie klientów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty:

 • paszporty  BIAŁYSTOK – tel. 85 74 26 591,
                      ŁOMŻA – tel. 86 21 63 704,
                      SUWAŁKI – tel. 87 56 64 118.
 • cudzoziemcy w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych - tel. 85 74 39 205;
 • Karta Polaka w zakresie odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka, a także złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka - tel. 85 74 39 407;
 • złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205;
 • w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - tel. 85 74 39 222.

  W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub zostawiać w urnie umiejscowionej przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo można wnioski przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

   

2.    W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej - tel. 85 74 39 475

 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - tel. 85 74 39 370 lub email: koordynacja@bialystok.uw.gov.pl;
 • sprawy prowadzone przez Wojewódzką Komisję do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - tel. 85 74 39 311.

3.    W zakresie spraw realizowanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku utrzymuje się (do odwołania) wyłączenie osobistego udziału osób zainteresowanych w posiedzeniach składów orzekających - tel. 85 7439 275.

4.    W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Architektury - tel. 85 74 39 594 (sekretariat).

5.    W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Geodezji oraz Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną - tel. 85 74 39 401 (sekretariat).

6.    W zakresie przyjmowania skarg i wniosków Wydział Nadzoru i Kontroli - tel. 85 74 39 288 (sekretariat).

7.    W pozostałych sprawach  proszę o kontakt za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - tel. 85 74 39 315, fax 85 74 39 231, email: bok@bialystok.uw.gov.pl adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka.

Jednocześnie zachęcamy klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie korzystając z możliwości innych środków komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.  Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl, jak również do korzystania przy załatwianiu spraw przy użyciu profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są - na stronie www.pz.gov.pl.

 

Czynne wejście dla klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku to:
ul. Mickiewicza 3 (łącznik)


 

Kliencie w trakcie wizyty w Urzędzie pamiętaj o:

 • zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
 • zachowaniu dystansu 2 metrowego od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.


 Z up. WOJEWODY  PODLASKIEGO
Jarosław Średnicki
Dyrektor Generalny
 

Zapoznaj się też z Zasadami obsługi Klienta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się