2020-03-16

Zmiany w funkcjonowaniu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI KLIENTÓW
W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKUSzanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem Państwa oraz pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, utrzymuję  organizację obsługi Klientów dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych.

  1. Do odwołania Podlaski Urząd Wojewódzki przyjmuje Klientów po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.
  2. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie wizyt osobistych.
  3. Zaleca się kontakt z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej. Zachęcam do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl, jak również do korzystania przy załatwianiu spraw przy użyciu  profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

 
Do państwa dyspozycji pozostają numery telefonów i adresy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

PASZPORTY
Białystok

tel. 85 7426591

ul. Bema 4
15-369 Białystok
Suwałki tel. 87 56 64 118 ul. Sejneńska 13
16-400 Suwałki
Łomża tel. 86 21 63 704 ul. Nowa 2
18-400 Łomża

CUDZOZIEMCY

w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych

tel. 85 7439205 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

KARTA POLAKA

w zakresie odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka, a także złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

tel. 85 7439407

ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POBYTU

obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

tel. 85 7439205

ZAPROSZENIA

złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

tel. 85 7439205

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

tel. 85 749249
W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pozostawić w urnie umiejscowionej przy wejściu do Urzędu, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo wnioski można przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.
 

Wydział Polityki Społecznej

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIASPOŁECZNEGO

koordynacja@bialystok.uw.gov.pl

Podania, oświadczenia, formularze, należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pozostawić w urnie umiejscowionej przy wejściu do Urzędu (przy ul. Mickiewicza 3) ewentualnie w skrzynce umiejscowionej na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 9.

tel. 85 7439370 ul. Mickiewicza 9
15-213 Białystok

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

tel. 85 7439311
Zgłaszanie kadr medycznych do placówek zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19 tel. 85 7439261 ul. Mickiewicza 9
15-213 Białystok

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

utrzymuje się (do odwołania) wyłączenie osobistego udziału osób zainteresowanych w posiedzeniach orzekających)   

tel. 85 7439275 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Wydział Architektury

tel. 85 7439594 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Wydział Nieruchomości i Geodezji

tel. 85 7439401 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

tel. 85 7439401 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Wydział Nadzoru i Kontroli
(w zakresie przyjmowania skarg i wniosku)

tel. 85 7439288 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok


W POZOSTAŁYCH SPRAWACH KONTAKT  Z URZĘDEM ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA:

tel. 85 74 39 315,   85 74 39 493,   85 87 42 402
fax 85 74 39 231
email: bok@bialystok.uw.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka


W przypadku konieczności wizyty w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wejście do Urzędu dla Klientów czynne jest od ul. Mickiewicza 3 (łącznik). Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

W ramach odpowiedzialności i wspólnego bezpieczeństwa proszę Państwa o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
  2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
  3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

 
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Jarosław Średnicki
Dyrektor Generalny

 
Białystok, 4 listopada 2020 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się