2021-07-27

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym – SI CPR

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza  3, 15-213 Białystok.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Danych Osobowych
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 112, 997, 998 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia oraz Ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania są:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie przekazywania zgłoszeń alarmowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego lub podmioty, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu;
  b) strony postępowania: Sąd, Prokuratura, Policja, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują),uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Podlaski  zobowiązany jest doręczyć.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym uzyskane w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych są przechowywane przez 3 lata.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo żądania ich sprostowania. Wojewoda Podlaski  musi mieć pewność, że nie udostępni Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, stosowane są w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku  procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące.
 8. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się