2019-07-19

Wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej ...

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich  


Komórka realizująca usługę:

Oddział Programów Rządowych i Desygnacji


Numer telefonu:

+48 857439393  


Co chcę załatwić?    

Uzyskać wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa podlaskiego punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji.

Kogo dotyczy?

Organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (Warunki ubiegania się o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego).
 

Co przygotować?    

 1. Wniosek o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania przez organizację pozarządową odpowiedniego doświadczenia w zakresie wnioskowanego wpisu;.
 3. Listę osób, z którymi organizacja pozarządowa zawarła umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji;
 4. Oświadczenie w zakresie gwarancji należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem i dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzeniem nieodpłatnej mediacji,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 
 1. Dokument określający standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.
 2. W przypadku ubiegania się o wpis na listę organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez daną osobę wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego.
 3. Upoważnienie udzielone do występowania w imieniu organizacji pozarządowej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku jego udzielenia).
   

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Wniosek o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego (Wzór - Wniosek o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego) oraz Oświadczenie w zakresie gwarancji należytego wykonania zadania (Wzór - Oświadczenie w zakresie gwarancji należytego wykonania zadania).


Jak wypełnić dokumenty?

Formularz wniosku można wypełnić na komputerze (wersja edytowalna) lub odręcznie po wydrukowaniu.

Ważne:
Wniosek podpisują osoby uprawnione do występowania w imieniu organizacji (zgodnie z jej statutem) lub osoby do tego właściwie umocowane (pełnomocnictwo).
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić:
na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132


Kiedy złożyć dokumenty?    

Wniosek o wpis na listę można złożyć w dowolnym terminie.


Gdzie załatwię sprawę?   

Dokumenty możesz wysłać:
•    poprzez elektroniczną platformę ePUAP, używając podpisu kwalifikowanego
•    pocztą tradycyjną na adres:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
•    osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6, parter.


Co zrobi urząd?     

Wyda decyzję administracyjną w przedmiocie wpisu organizacji pozarządowej.

 • Wpisze na listę, w przypadku kompletności wniosku i spełnienia wymagań określonych przepisami.
 • Wezwie do uzupełnienia wniosku, w przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów. Jeśli nie uzupełnisz braków w określonym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 • Odmówi wpisu na listę, jeśli w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, twoja organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę lub nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania wpisu. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.


Jaki jest czas realizacji?    

Wniosek rozpatrzony zostanie w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

Wpis na listę nastąpi wtedy, gdy decyzja wydana przez Wojewodę Podlaskiego w przedmiocie wpisu organizacji pozarządowej na listę, stanie się ostateczna tj.: po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu na listę.  
Jeśli w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu na listę, organizacja złoży do Wojewody Podlaskiego  oświadczenie o rezygnacji z prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna z dniem doręczenia takiego dokumentu do Wojewody Podlaskiego.


Jak się odwołać?    

Od decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe:

Organizacja pozarządowa wpisana na listę zobowiązana jest zgłaszać Wojewodzie Podlaskiemu zmiany danych organizacji (np. zmiana nazwy lub adres siedziby), zmiany statutu lub innego wewnętrznego dokumentu organizacji, który spowoduje zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.


Informację o zmianie można złożyć:

•    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
•    pocztą tradycyjną na adres:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
•    lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6, parter


Podstawa prawna:   

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Załączniki do karty:   

 1. Warunki ubiegania się o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego <pobierz>
 2. Wzór - Wniosek o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podlaskiego <pobierz>
 3. Wzór - Oświadczenie w zakresie gwarancji należytego wykonania zadania <pobierz>


Kartę opracował:

Anna Klebanowska

Kartę zatwierdził:  

Jarosław Cezary Worobiej – Dyrektor Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich


Karta obowiązuje od:

18 lipca 2019 r.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się