2019-02-21

Ustawa budżetowa na 2019 r.

Budżet Wojewody Podlaskiego na 2019 rok

Budżet Wojewody Podlaskiego jest częścią 85/20 budżetu państwa.
Kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikają z ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r.

Globalnie budżet Wojewody na 2019 rok wynosi:

dochody budżetu państwa  -   59 211 tys. zł
wydatki budżetu państwa  -   1 705 549 tys. zł

z tego:

wydatki bieżące  -   1 662 637 tys. zł
wydatki majątkowe  -    13 960 tys. zł
wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej -  28 952 tys. zł


wydatki budżetu środków europejskich  -   183 tys. zł

 

 

Załączniki do Budżetu Wojewody na 2019 r  znajdują się poniżej:

Dochody BP pobierane przez gminy na 2019 r (xls) <pobierz>

Dochody BP pobierane przez powiaty na 2019 r (xls) <pobierz>

Dochody BP pobierane przez powiaty na 2019 rok - dz. 853, rozdz. 85333 (xls) <pobierz>

Dochody BP pobierane przez samorząd województwa na 2019 rok (xls) <pobierz>

Dotacje BP - Gminy uzdrowiskowe 2019 r (xls) <pobierz>

Dotacje BP na porozumienia z gminami na 2019 r (xls) <pobierz>

Dotacje BP na porozumienia z powiatami na 2019 r (xls) <pobierz>

Dotacje BP na porozumienia z samorządem województwa na 2019 r (xls) <pobierz>

Dotacje BP na zadania własne gmin na 2019 r <pobierz>

Dotacje BP na zadania własne powiatów na 2019 r <pobierz>

Dotacje BP na zadania własne samorządu województwa na 2019 r. <pobierz>

Dotacje BP na zadania zlecone powiatom na 2019 r <pobierz>

Dotacje BP na zadania zlecone samorządu województwa na 2019 rok <pobierz>

Dotacje BP powiatom na zadania współfinansowane śr. UE na 2019 r <pobierz>

Dotacje BP samorządowi woj. na zadania współfin. śr. UE na 2019 rok <pobierz>

Dotacje BP zadania zlecone gminom na 2019 r <pobierz>

Ustawa na 2019 - BŚE <pobierz>

Ustawa na 2019 - dochody BP <pobierz>

Ustawa na 2019 - dotacje <pobierz>

Ustawa na 2019 - wydatki bieżące BP wg grup wydatków <pobierz>

Ustawa na 2019 - wydatki na zadania współfinansowane z BP <pobierz>

Ustawa na 2019 - wydatki ogółem BP <pobierz>

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się