DRUKUJ
2016-10-25

Rejestr miejsc, w których gmina udziela
tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób
bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz
ogrzewalniach

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę gminy zgłaszającej placówkę,
 • dane kontaktowe gminy (adres, telefon, e-mail),
 • formę, pod którą jest prowadzona placówka,
 • liczbę miejsc w placówce, które zgłasza gmina,
 • nazwę placówki,
 • adres placówki,
 • liczbę miejsc w placówce,
 • dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym placówkę nie jest gmina zgłaszająca:
  • nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę,
  • formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę,
 • w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie.

Miejsce prowadzenia rejestru:

     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439665

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Aktualizacja danych w rejestrze dokonywana jest na bieżąco na podstawie informacji zgłoszonych przez gminy.

Dane z rejestru udostępnia się Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej w zakładce poświęconej tematyce pomocy osobom bezdomnym.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach – plik do pobrania poniżej.