DRUKUJ
2016-07-27

Komisje i zespoły powołane przez Wojewodę
Podlaskiego

1. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439670


2. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439664
 

3. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 96/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady (…)
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach
 • Wydział Polityki Społecznej - Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 85 7439663

 

4. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania:

 • porozumienie z dnia 7 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
 • zarządzenie Nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848


5. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439311


6. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Kontroli Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
+48 857439428


7. Wojewódzki Zespół do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 33/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439670


8. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 171/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


10. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


11. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 98/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439377


12. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 107/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439377


13. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii dla czynów popełnionych na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
+48 857439494

 

14. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

- Podstawa prawna działania:
zarządzenie nr 170/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych
+48 857439508

 

15. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

 

16. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

 

17. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 62/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

18. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

19. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

20. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

21. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
zarządzenie Nr 8/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 stycznia  2020 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

22. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

23. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


24. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  127/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


25. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

26. Zespół do oceny ofert z województwa podlaskiego składanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 36/2017 Wojewody Podlaskiego z 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu (...)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404


27. Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 45/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


28. Zespół psychologów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 110/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Psychologów (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439447


29. Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

- Podstawa prawna działania:
art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
+48 857439480


30. Wojewódzka Rada Kombatancka

- Podstawa prawna działania:
art. 74 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
+48 857439480

31. Zespół ds. realizacji Projektu pn.: "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 1/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn."Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492

32. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 41/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492

33. Międzysektorowy Zespół ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 106/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Międzysektorowego zespołu ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439404

34. Zespół do realizacji projektu "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej "

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 185/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu: "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492
 

35. Zespół roboczy do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 77/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
+48 857439250
 

36. Zespół koordynujący do spraw laboratoriów COVID w województwie podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 143/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do spraw laboratoriów COVID w województwie podlaskim

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  +48 857408541
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
  +48 857439328

37. Zespół ds. zarządzania Projektem „Termomodernizacja budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonych w Zaściankach i w Łomży”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 84/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
+48 857439492

38. Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 26/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:

Wydział Bezpieczeństwa i zarządzani Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297

39. Zespół do spraw koordynowania działań związanych ze zwalczaniem epidemii na terenie województwa podlaskiego.

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 159/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania działań związanych ze zwalczaniem epidemii na terenie województwa podlaskiego

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt:

Wydział Bezpieczeństwa i zarządzani Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297