DRUKUJ
2016-07-08

Program ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020

 

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” jest kontynuacją działań „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (edycja II) oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015 (edycja I) w zakresie budowy zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, a także wspierania i rozwoju działań tej wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz biezpieczeństwa społeczności lokalnych, który będzie realizowany przez cztery cele szczegółowe:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i mlodzieży,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Edycja 2020

 

Edycja 2020 skupia się wyłącznie na realizacji projektów w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Na ten cel została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych. Zostanie ona w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Spośród przesłanych propozycji, powołany przez Wojewodę Podlaskiego Wojewódzki Zespół ds. realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”, wyłoni do 13 marca 2020 roku maksymalnie 20 najwyżej ocenionych projektów.

Termin składania propozycji projektów upływa 20 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich).

Wymagany finansowy wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzory dokumentacji służącej do sporządzenia oceny formalnej i merytorycznej projektów, znajdują się poniżej.
Propozycje projektów należy składać z dopiskiem na kopercie:
Program „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – edycja 2020 do:
Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich – pok. 219 (sekretariat),
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w godzinach 7.30 – 15.30,
lub korespondencyjnie na adres:
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
 ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

 

Strona główna Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.

 

Edycja 2019

Realizacja Programu w 2019 r na terenie województwa podlaskiego.
 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
pok. 216B
tel. +48 857439404, 48 857439492
faks +48 857439320