DRUKUJ
2020-04-16

Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia
2020 r., znak: PS-V.9421.88.2020.MN

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2


POLECAM


właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego podjąć z dniem 11 kwietnia 2020 r. działania zapewniające natychmiastowe wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, w tym m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz środowiskowych domów samopomocy.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Pełna treść polecenia Wojewody Podlaskiego znajduje się w załączniku do informacji.