DRUKUJ
2019-06-26

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w
woj. podlaskim 2019

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim

Podstawa prawna:
Art. 22 pkt 4 w związku z art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Działanie 2.1.2 Ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (M.P. z 2014 r., poz. 445)

Rejestr zawiera następujące informacje:
liczba porządkowa
nazwa jednostki
podmiot prowadzący
zasięg działania (gminna, powiatowa, wojewódzka)
dane teleadresowe jednostki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonego poradnictwa, godziny przyjęć interesantów, dyżury specjalistów, adresaci pomocy kobiety, mężczyźni, dzieci, całodobowa TAK/ NIE).

Miejsce prowadzenia rejestru:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 9
15-213 Białystok
tel. +48 857439475

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej PUW w zakładce poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na 30.04.2019 r. - plik do pobrania poniżej