Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2020 r.
budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na
odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł
"Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi
krajowej Nr 63
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
Zarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego
2020 r. w sprawie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska
Przewoźników.
25.02.2020 więcej
Wykaz nieruchomości - Miasto Suwałki
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.
o. podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w najem.
25.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20.02.2020 r.
dot. udzielenia pozwolenia na budowę międzysystemowego
gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 23/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2020 r.
Zarządzenie Nr 23/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi.
24.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXII/186/20 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23.01.2020 r.
Stwierdzam nieważność § 2 ust. 2 w części „ ,kursach
kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego
przedmiotu pobierane przez uczelnie,” oraz § 3 ust. 1 w
części zdania „ lub zakłady kształcenia nauczycieli”
uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XXII/186/2020 z dnia 23
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone
przez uczelnie na które dofinansowanie jest przyznawane, w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Białostocki na rok 2020 r.
24.02.2020 więcej
Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacji precyzyjnej
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do
złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i
utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej
urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zamontowanych w serwerowni
Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Administracji Rządowej
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 22/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2020r.
Zarządzenie Nr 22/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego
2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Filipów.
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 5/20 Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie
powołania Komisji socjalnej.
24.02.2020 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego
(komputera stacjonarnego, monitora, oprogramowania, skanera,
drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych, drukarki
laserowej) na potrzeby realizacji projektu „EZD RP –
elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji
publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
24.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się