Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Wojewody Podlaskiego z 6 maja 2021 r., ZK-I.967.247.2021.RK
Wójtowi Gminy Piątnica zapewnić wsparcie organizacyjne,
techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem
Punktu szczepień powszechnych w Gminnej Hali Sportowej w
Piątnicy
06.05.2021 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2021 r., ZK-I.967.246.2021.RK
Na podstawie art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338,
2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694):
06.05.2021 więcej
Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie następującej dostawy:
06.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 55/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja 2021r.
Zarządzenie Nr 55/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja
2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
06.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 54 Wojewody Podlaskiego
Zarządzenie Nr 54 Wojewody Podlaskiego
06.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 53/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja 2021r.
Zarządzenie Nr 53/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja
2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Boćki
06.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 52/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja 2021r.
Zarządzenie Nr 52/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja
2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka.
06.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 51/2021 Wojewody Podlaskiego
Zarządzenie Nr 51/2021 Wojewody Podlaskiego
06.05.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r.
Stwierdzam nieważność uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy
Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za
2020 r
06.05.2021 więcej
Kontrola Gminy Łapy
Kontrola dotyczyła realizacji zadania określonego w umowie o
wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu
asystent rodziny na rok 2020 – za okres od 13.07.2020 r. do
31.12.2020 r.
06.05.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się