2016-10-18

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym PUW do celów naukowo-badawczych

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:

Biuro Obsługi Urzędu    


Komórka realizująca usługę:

Archiwum Zakładowe    


Numer telefonu:

+48 857439550
+48 862160330    Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym lub wykonanie kopii dokumentów.Kogo dotyczy?  

 • pracowników naukowych,
 • doktorantów, studentów i innych osób skierowanych przez swych opiekunów naukowych lub przez instytuty, placówki naukowe, szkoły wyższe, instytucje wydawnicze i kulturalne, związki pracy twórczej i organizacje społeczne,

 
Co przygotować?

 • wniosek o udostępnienie dokumentacji,
 • pismo/zaświadczenie instytucji naukowej, uczelni lub instytucji dla której pracujesz, potwierdzające cel udostępnienia dokumentacji.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji – załącznik  Nr 1 do karty.Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub odręcznie.

Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku wyślij zapytanie mailem na adres : aturkowska@bialystok.uw.gov.pl


Ile muszę zapłacić?

Udostępnianie dokumentacji  jest bezpłatne.Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż  w dowolnym terminie.Gdzie załatwię sprawę?    

 • Wniosek możesz wysłać  pocztą na adres :
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  lub
  Podlaski Urząd Wojewódzki,
  Archiwum Zakładowe w Łomży
  ul. Spokojna 9b, 18-400 Łomża
 • możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu– pokój nr 6, parter
  lub w Archiwum Zakładowym w Łomży.


Co zrobi urząd?  

Sprawdzimy czy w przechowywanym w archiwum zakładowym zbiorze znajduje się  dokumentacja wskazana we wniosku. Jeżeli przechowujemy przedmiotową dokumentację i Wojewoda  lub osoba przez niego upoważniona wyrazi zgodę na jej udostępnienie, prześlemy wnioskodawcy pisemną odpowiedź . W przypadku braku dokumentacji czy zgody prześlemy odpowiedź i podamy przyczynę.


Jaki jest czas realizacji?  


Wniosek załatwimy niezwłocznie.   Jak się odwołać?


Dokumentację udostępnia się osobom  trzecim za zgodą /zezwoleniem Wojewody lub osoby upoważnionej. W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.Informacje dodatkowe 


Zasób Archiwum Zakładowego:

Akta osobowe pracowników:

 • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku
 • Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych z woj. białostockiego, łomżyńskiego oraz suwalskiego

Dokumentacja:

 • Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • Urzędu Wojewódzkiego w Łomży
 • Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach
 • Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Dokumentację udostępnia się pod nadzorem pracownika archiwum zakładowego.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Załączniki do karty

Załącznik Nr 1 – wniosek o udostępnienie dokumentacji z klauzulą informacyjną.


Kartę opracował: 

Alicja Turkowska


Kartę zatwierdził:

Róża Januszkiewicz – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - wniosek 36 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się