2017-04-21

Program Asystent Rodziny i Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.
Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Oferty (zapotrzebowanie), których wzory stanowią załączniki do Programu i Ogłoszenia,  należy składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Programu w formie papierowej i elektronicznej.

 

Zapotrzebowanie w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na kopercie zaznaczając: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Termin uznaje się również za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie  w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Zapotrzebowanie w formie elektronicznej  w ww. terminie należy przesłać na jeden ze wskazanych poniżej adresów poczty elektronicznej:

 

aklebanowska@bialystok.uw.gov.pl

esliwinska@bialystok.uw.gov.pl

ssieniawski@bialystok.uw.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 dostępne są na stronie:

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8787,wsparcie-dla-rodzin.html

 

Ogłoszenie oraz dokumenty programowe znajdują się pod adresem:

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2017/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017/

 

 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
tel.  +48 857439417
       +48 857439451
       +48 857439394  
faks +48 857439451