2016-11-21

Odznaczenia państwowe-Order Odrodzenia
Polski, Krzyż Zasługi, Medal za
Długoletnią Służbę

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Organizacyjny   


Numer telefonu:

+48 857439309   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego


Kogo dotyczy?  

 • jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie,
 • organów samorządowych,
 • organizacji społecznych i zawodowych,
 • zakładów pracy.
   

Co przygotować?    

 • formularz wniosku o nadanie orderu/odznaczenia,
 • w przypadku występowania o order – oprócz formularza wniosku notatkę informacyjną szczegółowo opisującą zasługi i osiągnięcia danej osoby, które miały miejsce  po nadaniu ostatniego odznaczenia lub orderu,
 • pismo do Wojewody z prośbą o zaopiniowanie wniosków – jeżeli  nadanie jest związane z jubileuszem lub konkretną uroczystością  - podaj datę planowanej uroczystości
   

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Wypełnij formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia, który znajdziesz w załączniku do karty:
Załacznik nr 1 – dotyczy orderu i Krzyża Zasługi
Załącznik nr 2  - dotyczy Medalu za Długoletnią Służbę


Jak wypełnić dokumenty?

Druk wniosku powinien być wypełniony dwustronnie (jedna dwustronicowa karta). Wniosek należy wypełnić komputerowo lub maszynowo – nie odręcznie. Uzasadnienie wniosku (rubryka 18) nie może być ogólnikowe,  powinno zawierać konkretne fakty i daty. W przypadku Krzyża Zasługi opisujesz zasługi w działalności publicznej, społecznej lub charytatywnej kandydata. W przypadku Medalu za Długoletnią Służbę opisujesz przebieg pracy zawodowej  i związane z tym dokonania oraz podajesz  łączny staż pracy kandydata (dotychczasowe zatrudnienie ogółem).
W przypadku występowanie o order do wniosku dołącz notatkę informacyjną. Notatka powinna opisywać konkretne i wybitne zasługi kandydata od momentu ostatnio nadanego odznaczenia, umiejscowione w czasie (należy podać rok) aby była możliwa ocena czy nie zostały już poprzednio uhonorowane orderem lub odznaczeniem.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosków nic nie zapłacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem uroczystości wręczenia odznaczeń.


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Dokumety możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Biura Organizacji i Kadr  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. +48 857439309 lub wyślij zapytanie mailem na adres: mailto:korlowska@bialystok.uw.gov.pl
   

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek i czy kandydat posiada zasługi do uhonorowania orderem lub odznaczeniem. Wystąpimy  do Krajowego Rejestru Karnego, aby uzyskać potwierdzenie, że kandydat nie jest karany. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody wyślemy wnioski do Kancelarii Prezydenta. Jeżeli Wojewoda zaopiniuje wnioski negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosków lub dodatkowe informacje.
Jeżeli Prezydent RP przyzna odznaczenia odbierzemy je z Kancelarii Prezydenta. Wnioskodawca otrzymuje odznakę orderu lub odznaczenia (w pudełeczku), legitymację i postanowienie Prezydenta RP.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia o niekaralności kandydata
– jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeżeli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Po przesłaniu wniosków przez wojewodę, Kancelaria Prezydenta rozpatruje wnioski około 2 miesięcy. Cała procedura trwa od 2 do 3 miesięcy.


Jak się odwołać?    

Odznaczenia i ordery są nadawane postanowieniem Prezydenta RP.  W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza .


Informacje dodatkowe: 

Zasady wręczania
Przyznane ordery i odznaczenia może wręczyć wyłącznie :

 • Prezydent RP,
 • Prezes Rady Ministrów,
 • ministrowie,
 • kierownicy urzędów centralnych,
 • wojewodowie lub wicewojewodowie.

Wnioskodawca jest zobowiązany zorganizować uroczystość, na której zostaną wręczone odznaczenia
i przekazać informację o terminie uroczystości do Sekretariatu Wojewody  - tel.(85) 74 309 201.    Uroczystość podczas której są wręczane ordery i odznaczenia musi mieć podniosły charakter. Podczas uroczystości należy odczytać postanowienie Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń - załącznik nr 3.
Cezury czasowe
Order Odrodzenia Polski – powinno upłynąć co najmniej 5 lat od momentu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.
Krzyż Zasługi – powinno upłynąć co najmniej 3 lata od momentu nadania Krzyża Zasługi niższego stopnia.
Medal za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia – Złoty (I stopień)
 • po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia – Srebrny (II stopień)
 • po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia- Brązowy (III stopień).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.


Podstawa prawna:   

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
 • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów  
   

Załączniki do karty:   

 • Załącznik nr 1 – formularz wniosku o nadanie Krzyża Zasługi lub orderu <pobierz>
 • Załącznik nr 2 – formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę <pobierz>
 • Załącznik nr 3 - zasady wręczania orderów i odznaczeń <pobierz>


Kartę opracował:  

Katarzyna Zadrożna- Orłowska


Kartę zatwierdził:  

Beata Edyta Jurkowska- Dyrektor Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.